• دوره های MBA کسب و کار

  • دوره های گردشگری و هتلداری

  • دوره های گردشگری و هتلداری

  • دوره های کامپیوتر و نرم افزار های مهندسی

  • دوره های بین المللی اپتک


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهت ثبت نام دوره ها به پایین صفحه مراجعه کنید
 
جهت کلیه دانشجویان و کارکنان سازمانها و ارگانهای دولتی (همسر و فرزندان)تخفیف 
ویژه در نظر گرفته شده است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیست دوره های آزاد و تخصصی

  • جستجو :
  • جستجوی سریع :
ردیف دوره نام مدرس شروع پایان جزییات وضعیت