ثبت نام
  دورهاستادثبت نام
  استراتژی عملیات ترم تابستان 96 ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) دکتر سید هادی میرقادری
  اقتصاد برای مدیران ترم تابستان 96 ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) دکتر رستم زاده
  بازاریابی و مدیریت بازار ترم تابستان 96 ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) دکتر ابوالقاسم ابراهیمی
  استراتژی بازاریابی ترم تابستان 96 ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) دکتر ابوالقاسم ابراهیمی
  استراتژی های کسب و کار الکترونیک ترم تابستان 96 ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) دکتر جوانمردی
  طرح کسب و کار ترم تابستان 96 ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) دکتر کاظم عسکری فر
  مدیریت استراتژیک پیشرفته ترم تابستان 96 ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) دکتر علی نقی مصلح شیرازی
  برنامه ریزی و تحلیل استراتژیک؛ ابزارها و فنون طراحی و تدوین استراتژی ها ترم تابستان 96 ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) دکتر علی نقی مصلح شیرازی
  تفکر استراتژیک و استراتژی های اخلاق کسب و کار ترم تابستان 96 ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) دکتر علی نقی مصلح شیرازی
  پیش ثبت نام
  دوره ای جهت پیش ثبت نام وجود ندارد